DAGORDNING

Signerat Halland ekonomisk förening

1.   Val av ordförande och anmälan av protokollförare

2.   Fastställande av röstlängd

3.   Val av protokolljusterare

4.   Frågan om stämman utlysts i stadgeenlig ordning

5.   Fastställande av dagordning

6.   Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret

7.   Revisorernas berättelse

8.   Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition om föreningens vinst eller förlust

9.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

10.  Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

11.   Fastställande av medlemsavgift

12.  Fastställande av fast och rörlig serviceavgift

13.  Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

14.  Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter

15. Val av ordförande

16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

17.  Val av valberedning

18.  Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman och som varit styrelsen tillhanda senast en månad innan stämman.

- förslag på namnändring av Signerat Halland ekonomisk förening till Hallands Matgille ekonomisk förening

- förslag på stadgeändringar för den ekonomiska föreningen

19.Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman