Dagordning


1.   Val av ordförande och anmälan av protokollförare.
2.   Fastställande av röstlängd.
3.   Val av protokolljusterare
4.   Frågan om stämman utlysts i stadgeenlig ordning
5.   Fastställande av dagordning
6.   Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret.
7.   Revisorernas berättelse.
8.   Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition om föreningens vinst eller förlust.
9.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
11. Fastställande av medlemsavgift.
12. Fastställande av fast och rörlig serviceavgift
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
14. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
15. Val av ordförande.
16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
17. Val av valberedning.
18. Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman och som varit styrelsen tillhanda senast en månad innan stämman.
19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman.