Stadgar

Stadgar för Signerat Halland Ekonomisk Förening
org.nr. 769620-4010
§1  Firma
Föreningens firma är Signerat Halland Ekonomisk Förening.
§2  Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva:
Verksamhet som stimulerar medlemmarna att skapa och kommunicera mervärden för
livsmedelsprodukter märkta med Signerat Halland
Gemensam och målmedveten marknadsföring av varumärket Signerat Halland
Säljfrämjande aktiviteter, såsom marknadsföring i livsmedelsbutiker, på events och på
mässor för medlemsföretagens livsmedelsprodukter, under varumärket Signerat Halland.
Samordning av gemensam annonsering, mässdeltagande och liknande
Ökad samverkan medlemsföretagen emellan för att skapa ökad avsättning, utveckla nya
marknader och innovativa livsmedelsprodukter
Verksamhet som stimulerar ökat utbud och användning av halländska råvaror
Annan med marknadsföring och företagssamverkan förenlig verksamhet
Regler & Kriterier för användandet av föreningens varumärke, Signerat Halland, fastställs av medlemsmötet och finns att ta del av i separat dokument som en bilaga till stadgarna.
Medlem ska också vara beredd att bidra till marknadsföringen av varumärket genom öppenhet kring produktion och förädling samt deltaga i aktiviteter som skapar kontakt med konsumenter och samhälle.
§3  Säte
Föreningen har sitt verksamhetsområde i Hallands Län.
§4  Medlemskap
Till medlem kan antas livsmedelsproducerande företag samt företag inom besöksnäringen och måltidsturismen som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och prövas av styrelsen eller den styrelsen utser.
Kriterier för företag att vara medlem i Signerat Halland:
Företaget ska stå för kvalitet och tillföra mervärden för föreningen.
Företaget ska ha sitt säte i Halland samt i huvudsak producera och/eller förädla livsmedel i
Halland.
Företaget ska verka för att höja profilen på Halländsk mat samt besök och vara en god
ambassadör med en tydlig Halländsk identitet.
Företaget ska visa ett aktivt intresse i Signerat Halland
Företaget ska följa lagar, förordningar och god affärsmannased, samt följa allmänt
vedertagna moraliska och etiska principer.
§5  Insatser
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 2000 kronor. Insatsen betalas kontant inom 4 veckor efter det att medlemskap beviljats. Medlem kan teckna max 1 insats per företag. En insats återbetalas enligt vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar.
Ordinarie föreningsstämma får, i enlighet med § 21, vinstfördelning, besluta att fritt eget kapital skall överföras till medlemsinsatser genom insatsemission. I förekommande fall utgör den obligatoriska insatsen enligt denna § och emitterade belopp medlemmens sammanlagda medlemsinsats.
§6  Avgifter
Varje medlem ska årligen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften får vara högst 500 kronor och betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
Föreningsstämman har att, efter behov, besluta om serviceavgifter för verksamheten. Serviceavgiftens fasta belopp får vara högst 25 % av ett Prisbasbelopp. Den rörliga delen baseras på antal anställda i medlemsföretaget och får vara högst 0,5 % av ett Prisbasbelopp per anställd.
Avgifterna ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
§7  Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas av föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.
Utesluten medlem äger ej rätt att återfå inbetald insats.
§8  Utträde
Utom i de fall som särskilt beskrivs i lagen om ekonomiska föreningar, sker avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som inträffar tidigast 6 månader efter begäran om utträde, uteslutning eller avgång av annan anledning. Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen.
§9  Förlust av rösträtt
Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
§10  Styrelse
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av lägst 5 och högst 7 ordinarie ledamöter samt lägst 0 och högst 2 suppleanter. Föreningsstämman utser ordförande för 1 år bland styrelsens ordinarie ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.


Styrelsens medlemmar utses bland föreningens medlemmar. Dessutom bör till styrelseledamot utses icke medlem som representerar andra intressen av betydelse för verksamheten. Ledamöter som inte är medlem i föreningen får inte vara i majoritet i styrelsen.
Föreningen ska också verka för en jämn könsfördelning av styrelseledamöter.
Mandattiden är två år för ordinarie ledamöter. Halva antalet ledamöter väljs årligen för tiden fram till och med den andra ordinarie föreningsstämman i mandatperioden. Suppleanter väljs för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
§11  Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen och/eller dem av styrelsen därtill utser.
§12  Revisorer
Revisorer väljs för tiden fram till slutet av nästkommande ordinarie föreningsstämma.
§13  Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar 1 januari – 31 december.
§14  Årsredovisning
Styrelsen skall överlämna sin årsredovisning till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Revisorerna skall senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen.
§15  Stämmor
Ordinarie föreningsstämma äger rum före mars månads utgång på plats som styrelsen bestämmer. Extra stämma skall hållas när styrelsen anser att det behövs, revisorerna begär det eller när minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det.
§16  Föreningsstämma
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och anmälan av protokollförare.
2. Fastställande av röstlängd.

3. Val av protokolljusterare
4. Frågan om stämman utlysts i stadgeenlig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition om
föreningens vinst eller förlust.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
11. Fastställande av medlemsavgift.
12. Fastställande av fast och rörlig serviceavgift
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
14. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
15. Val av ordförande.
16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
17. Val av valberedning.
18. Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman och som varit styrelsen tillhanda senast en månad innan stämman.
19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman.

§17  Kallelse och andra meddelanden
Kallelse till föreningsstämma skickas skriftligen till medlem med e-post. Kallelse skall vara utsänd och anslagen på hemsidan tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma. Kallelsen skall också delges revisorerna. Övriga meddelanden i föreningsangelägenheter skickas också ut till medlem med e-post.
§18  Rösträtt
Varje medlem äger en röst. Medlem får uträtta sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall uppvisa skriftlig, daterad fullmakt som gäller högst ett år.
§19  Ärende på stämman
Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämma skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast en månad innan stämman.
§20  Stadgeändring
Beslut om förändring av föreningens stadgar ska fattas i enlighet med Lag om ekonomiska föreningar.
§21  Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, föras i ny räkning.
§22  Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst tre fjärdedelar av närvarande röstberättigade. Vid upplösningen skall nettobehållningen fördelas mellan medlemmarna så att de först får tillbaka sina insatser. Vad som därefter återstår delas lika mellan medlemmarna.
§23 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.
§ 24 Avgörande av tvist
Tvister mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator, medlem, innehavare av förlagsandel eller röstberättigad som ej är medlem, å andra sidan, skall avgöras enligt ”Lag (199:116) om skiljeförfarande”.
Kungörelsedatum. 2018-11-20
Nya Stadgar Signerat Halland 2018_nya.stadgar_20181120.pdf